Tenaga kinetik

Tenaga Kinetik ialah tenaga 22 yang tersimpan di dalam objek yang bergerak. Tenaga kinetik adalah satu kuantiti skalar. Perubahan tenaga kinetik adalah bersamaan dengan kerja yang dilakukan oleh objek itu.

Unit

Unit SI bagi tenaga kinetik ialah joule, J.

Rumus

Takrifan

Tenaga Kinetik adalah bersamaan dengan kerja yang dilakukan untuk memecut sesuatu objek dari keadaan rehat kepada laju tertentu. Maka, jika dilihat dari sudut Momentum, tenaga kinetik ialah

E k = v d p {\displaystyle E_{k}=\int \mathbf {v} \cdot \mathrm {d} {\vec {p}}\,}

dimana p = m v {\displaystyle {\vec {p}}=m{\vec {v}}\,} ialah momentum objek itu.

E k = v d ( m v ) {\displaystyle E_{k}=\int \mathbf {v} \cdot \mathrm {d} (\mathbf {m{\vec {v}}} )\,}
E k = 1 2 m v 2 {\displaystyle E_{k}={\frac {1}{2}}mv^{2}\,}
E k {\displaystyle E_{k}\,} ialah tenaga kinetik
m {\displaystyle m\,} ialah jisim objek
v {\displaystyle v\,} ialah laju atau halaju objek

Manakala perubahan tenaga kinetik adalah bersamaan dengan kerja yang dilakukan oleh objek itu.

W = 1 2 m v f 2 1 2 m v i 2 {\displaystyle W={\frac {1}{2}}m{v_{f}^{2}}-{\frac {1}{2}}m{v_{i}^{2}}\,}

di mana

W {\displaystyle W\,} ialah kerja (work)
v f {\displaystyle v_{f}\,} ialah halaju akhir (final velocity)
v i {\displaystyle v_{i}\,} ialah halaju awal (initial velocity)

Lihat Juga